Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: 7 UKUSEBENZISA AMASU

Translation

Ngemuva kokubuka leli khasi, kumele usebenze kumathuthoriyali, uqale ngethuthoriyali 1

ITHATHA ISIKHATHI ESINGAKANANI LE YUNITHI?

Amahora angu-5 (imizuzu engu-300)

Ukusebenzisa amasu ocwaningo nokucinga ku-asayinimenti

Isithombe ngezilokotho ze Study_Smart

Uma uNeo esesabalalise umqondo waneka nesihloko sakhe socwaningo, wasebenzisa amasu afanele ukuthola ulwazi olufanele oluhambelana nesihloko sakhe socwaningo, kufanele akwazi ukusebenzisa lolo lwazi ngempumelelo. Ngamanye amazwi, kufanele aqoqe, ahlele ulwazi ngendlela yokuthi akwazi ukulwethula ngendlela ezwakalayo bese eluhlola ngendlela ethize. 

Ngemuva kokuqeda le yunithi, uNeo uzokwazi ukusebenzisa amasu okucwaninga nokucinga ahambelana nesihloko sakhe sokucwaninga ku-asayinimenti yakhe.