Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: 9 UKUBHALA NOKUREFERENSA

Translation

Ngemuva kokubuka leli khasi, kufanele ufunde izifundo, uqale ngeSifundo 1.

ITHATHA ISIKHATHI ESINGANANI LE YUNITHI?

Amahora ama-5 (imizuzu engama-300)

Ulwazi oluvela kubani lolu?

Isithombe sinikezwe ngesihle yi the prop portal

Njengengxenye yenqubo yokufunda, uNeo kufanele akwazi ukuqonda ulwazi. Lokhu kudinga ukuqondisisa okuqinile kolwazi lwamakhono okukwazi ukufunda nokubhala. Le yunithi ifundisa uNeo ukubaluleka kwesitayela somlando wombhali nokureferensa kanye namasu ayisisekelo okuthi kungareferenswa kanjani ngokufanele ngokwezindlela zokureferensa zikaHarvard. UNeo uzofunda ukuthi angabeka kanjani indinyana evela kumbhali ngamazwi akhe ngaphandle kokulahlekelwa ngumyalezo noma incazelo yenhlosongqangi. Ngokusebenzisa uhlelo lolimi olufanele nemithetho yokubhala kuzoholela empumelelweni yanoma yiyiphi i-asayinimenti ebhaliwe.

Ekupheleni kwale yunithi uNeo kufanele akwazi:

  • ukuqonda futhi asebenzise izicaphuno
  • ukuhlanganisa uhlu lwemithombo yezincwadi ngendlela yokureferensa ka-Harvard
  • ukuveza imithombo yolwazi ehlukahlukene
  • ukusebenzisa isiqephu esicashunwe endaweni efanele embhalweni
  • ukuqonda imithetho yokubhala kwezemfundo