Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 1: Ungareferensa nini futhi ucaphune

Translation

ISINYATHELO 1: Ukureferensa nokucaphuna imithombo yolwazi

Amathuthoriyali nezibonelo zichazwe ngendlela yokureferensa ka-Harvard.

Ukucaphuna

Lapho uNeo ekhuluma ngomsebenzi womunye umbhali ku-asayinimenti yakhe kufanele aveze imithombo yakhe ngokunikeza isibongo sombhali nonyaka wokushicilela.

Ukureferensa

Ekupheleni komsebenzi kaNeo, ngaphansi kwesihloko esithi 'Uhlu lwemithombo' noma 'Ukureferensa', noma 'imithombo efundiwe', kufanele abhale incazelo ephelele yomthombo ngamunye awuvezile, ayibhale ngokulandelana kwamagama ngesibongo sombhali.

UNeo udinga ukucaphuna amareferensi ukuze:

  • asekele ukuxoxa kwakhe nokunikeza umsebenzi isisindo sokuba yiqiniso. 
  • azivikela emacaleni wokukopela. 
  • akhombise abahloli ukuthi ulufezile ucwaningo oludingekayo. 
  • avumele umfundi ukuba athole imithombo ayifundile. 
  • Ukunemba nokuphelela kubalulekile. UNeo kufanele agcine umkhondo wayo yonke imithombo yakhe kuyo yonke inqubo yakhe yokucwaninga.

UNeo kumele acaphune imithombo yakhe uma:

  • ebhala ngamagama akhe
  • efingqa
  • ecaphuna
  • ebhekisa emibonweni noma emisebenzini yomunye ku-asayinimenti yakhe.