Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 2: Izinhlobo zezinkomba nemithombo

Translation

ISINYATHELO 1: Izincwadi

Ake uqaphele: uNeo kufanele abheke isiqondiso sesifundo sakhe sefakhalithi ukuze athole kabanzi mayelana nokureferensa isihloko esithize.

Izincwadi: 

Ukuhleleka kwezakhi zezincwadi kudinga ukuba kufakwe izingeniso ezingu-5:

1. Umbhali
2. Unyaka
3. Isihloko
4. Indawo okushicilelwe kuyo
5. Umshicileli

Isibonelo: Smith, E. G. (2013). Essay writing. Johannesburg: College Books.


Umbhali ongaphezu koyedwa:  Black, M. & White, J. (2001). Tertiary education: A crisis point. Cape Town: New Books.


Izincwadi ezihleliwe: Black, T. J. (Ed.). (2001). Tertiary education: A crisis point. Cape Town: New Books.


Izahluko ezincwadini ezihleliwe:  Green, A. A. (2001). Status of education in the 21st century.  In Tertiary education: A crisis point: 11-20. Edited by White, R. M. Cape Town: New Books.


Ukuhlelwa okwengeziwe: Case, D. O. (2006). Looking for information: A survey of research on information seeking, needs and behaviour. 2nd edition. London: Academic Press.

ISINYATHELO 2: Imithombo ye-elekthronikhi

Imithombo ye-elekthronikhi:

 • Umbhali (uma ekhona)
 • Usuku (lwewebhusayithi noma lokushicilelwa kwewebhusayithi)
 • Isihloko (somthombo osetshenzisiwe (isihloko sekhasi lewebhu) hhayi sewebhusayithi)
 • Inhlangano ebhekele iwebhusayithi
 • I-URL (ikheli le-Inthanethi)

Incwadi ye-elekthronikhi: 

Author, A. A. (2006). Title of the work. [eBrary]. Available from: https://www.xxx


Ama-athikili ejenali:   

 • Isibongo sombhali kanye nama-inishiyali akhe
 • Unyaka wokushicilela
 • Isihloko se-athikili
 • Igama lejenali
 • Inombolo yomqulu nenombolo yokukhishwa, uma ikhona
 • Izinombolo zamakhasi
 • Igama ledathabheyisi alibhalwa uma i-athikili ine-doi (digital object identifier).

Vincent, L. (2011). Seducing the people: Populism and the challenge to democracy in South Africa. Journal of Contemporary African Studies, 29(1): 1-15. Available from Swetswise database: http://ujlink.uj.ac.za/search~S1?/sjournal+of+contemporary+african+studies/sjournal+of+contemporary+african+studies/1%2C1%2C1%2CB

or

Irino, T. & Tada, R. (2009). Chemical and mineral compositions of sediments. Geological Journal of Mining, 4(16): 56-66. https://www.doi10.1594/PANGAEA.726855 


Ama-encyclopedia e-elekthronikhi noma izichazamazwi:

Wikipedia, the free encyclopedia . (2013, January 10). Andy Warhol. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

Oxford online dictionaries. (2013).  Sv. 'censorship'. Available from: http://oxforddictionaries.com/definition/english/censor?q=censorship#censor__18


Amawebhusayithi: 

World Health Organisation. (2013). Financial crisis and global health, The United Nations. Available from:  http://www.who.int/topics/financial_crisis/en/

Consumers and mass media. (c2015). BBC World. Available from: http://www.bbc.co.uk/news/world/

Beard, M. (2006). The fall of the Roman Republic. Available from: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/ fallofromanrepublic_article_01.shtml