Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: KAKARETŠO YA MOTŠULE

Translation

KAKARETŠO YA MOTŠULE

Maikemišetšo a motšule o ke go tlwaetša baithuti go bokgobapuku le methopo ya go fapana go kaonafatša bokgoni bja tsebo ya tshedimošo bjalo ka nyakego ya motheo ya go ithuta le tekolo ya ngwagakgolo wa 21. O thoma ka gore “Lebaka ke eng re re Tsebo ya Tshedimošo”?" le go fetša ka gore “Tsebo ya Titšitale".

 

Tlhamo ya motšule o e be e ka se kgonege ka ntle le dikgopolo tše di hlomphegago tša Senthara ya Ditheknolotši tša Thuto ya Yunibesithi ya Johannesburg.