Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 3 GO TSEBA BOKGOBAPUKU

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanela ke go šoma go ya ka dirutwa tše, go thoma ka Serutwa sa 1

E KA BA KAROLO YE E TŠEA NAKO E KAE?

Diiri tše 6 (metsotso e 360)

O AMOGETŠWE KA BOKGOBAPUKU

Neo o tlile go swara boima ka sererwa sa asaemente ya gagwe ka ntle le ge a ka tseba bokgobapuku. Se se ra gore go etela bokgobapuku go ithuta ka tšohle ka ga ditirelo tša bokgobapuku, didirišwa, le methopo. Bokgobapuku ke lefelo la mathomo moo a ka hwetšago thušo ka moka yeo a e nyakago gore a phethe ka katlego asaemente ya gagwe.

  • Bafahloši ba Neo ba tla mo fa lenaneo la dipuku tšeo di nyakegago le tša tlaleletšo, tšeo a tla go di šomiša mo ngwageng. Bontši bja dipuku tše di tla hwetšagala mo inthaneteng e bile di ka fihlelelwa go tšwa go dikhomphutha tša bokgobapuku.
  • Dipuku tše dingwe ga di hwetšagale gore di ka adimišwa. Dipuku tše Neo a ka di bala ka bokgobapuku le go dira dinoutse/digopodišišo. Neo gape a ka no adimiša dipuku ka go šomiša Tirelo ya tšhomišano ya Kadimišano ya Dikhamphase ya rena go tšwa go makgobapuku a rena a mahlano, ka ntle le bokgobapuku bja khamphase ye e šomišago ke Neo. Gopola, Neo o tlile go fetša nako e ntši a bala dipuku ge a tšwelapele ka tikrii ya gagwe e bile o tla be a šomiša dipuku tše di tseneletšego kudu le didirišwa tša go nyaka. Ka go ba mošomiši wa mafolofolo wa bokgobapuku e sa le ka pele go tla thuša Neo go fenya tlalelo efe goba efe ya dithuto.

Mafelelong a Yuniti e, Neo o tla ba le kwešišo yeo e kwagalago ya mešomo ya go fapana ya bokgobapuku le gore a ka e šomiša bjang.