Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 4. METHOPO YA TSHEDIMOŠO

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanetše go ka gare ga dirutwa tše, o thoma ka Serutwa 1.

YUNITI YE E TŠEA NAKO E KAE?

Diiri 4  (metsotso e 240)

KGATO 1: Utolla lefase la tshedimošo

Mo maemong a dithuto, Neo o swanetše go bala go gontši e sego fela mothopo o tee go sererwa seo se filwego. Mofahloši wa gagwe o mo file lenaneo la methopo yeo a ka e hlolago (se se akaretša dipuku tšeo di beetšwego le tša tlaleletšo). Gore Neo a bontšhe mofahloši wa gagwe gore o kwešiša sererwa, o swanetše go šomiša dipuku tše dintši tša go fapana. Ka gona , go kaone go tseba diphapano magareng ga methopo ya go fapana. 

Ka morago ga yuniti ye Neo o tla kgona go:

  • Hlaloša methopo ya tshedimošo 
  • Laetša mehuta ya go fapana ya tshedimošo go mabaka ao a fapanego  
  • Laetša gore o ka hwetša methopo ya tshedimošo ka bokgobapuku kae le gore bjang.