Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 9. GO NGWALA LE GO DIRA METHOPO

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanetše go šoma gare ga dirutwa, go thoma ka serutwa 1.

YUNITI YE E TŠEA NAKO E KAKANG?

Diiri tše 5 (metsotso e 300)

Ke tshedimošo ya mang e?

Seswantšho ka  the prop portal

Bjalo ka karolo ya tshepedišo ya go ithuta, Neo o swanetše gore a kwešiše tshedimošo. Se se hloka go tshwara bohlale bja go tseba tshedimošo bja go tia. Yuniti ye e ruta Neo bohlokwa bja setaele sa methopo le thekniki ya motheo ya go bolela ka ditsela tša methopo ya Harvard. Neo o swanetše go ithuta gore o bea bjang setsopolwa sa go tšwa go mongwadi ntle le go lahlegelwa ke molaetša goba tlhalošo ya maikemišetšo a tlhago. Ka go šomiša thutapolelo ya thuto ye e nepagetšego le melao ya go ngwala e go hallway go katlego ya asaemente e nngwe le e nngwe yeo e ngwadilwego.

Ge o phethile yuniti e, Neo o swanetše go kgona go:

  • Kwešiša le go šomiša mantšu a ba bangwe le methopo
  • Beakanya methopo go ya ka tsela ya methopo ya Harvard
  • Go dira methopo ya tshedimošo ye e fapanego ya methopo
  • šomiša methopo ya ka gare ga sengwalwa mo lefelong le le swanetšego kudu
  • Kwešiša melao ya go ngwala ya thuto