Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 6. MAANO A GO NYAKA

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanetše go šoma ka dirutwa, o thoma ka Serutwa sa 1.

E KA BA YUNITI YE E TŠEA NAKO E KAE?

Diiri tše 6 (metsotso e 360)

KGATO 1: Go nyaka tshedimošo

Image courtesy of Google User

Neo o tshwenya ke bontši bja tshedimošo. O nyakile ka inthaneteng tshedimošo ka ga serutwa, eupša ka morago ga diiri tša go nyaka a sa hwetše mohuta wa maleba wa tshedimošo wa sererwa sa asaemente ya gagwe, o ile a fela maatla. Mo nakong ya tshedimošo e ntši le ditlhabollo ya theknolotši, go ikthuta go nyaka tshedimošo gabotse le go tseba seo o se dirago ka tshedimošo ke bokgoni bjo bohlokwa bjo o ka bo tsebago. Go šomiša maano a maleba a go nyaka go ka se thuše Neo fela go hwetša tshedimošo e kaone, eupša gape e mmolokela nako. 

Mafelelong a Yuniti ye, Neo o swanetše go kgona go:

  • dira maano a motheo a go nyaka
  • dira thekniki tša go nyaka ka inthanete
  • šomiša mekgwa e mekaone ka go tšhomišo ya sengwalwa ka botlalo sa dijenale tša elektroniki
  • nyaka ka kakaretšo mo datapeising

KGATO 2: Maano a go nyaka

Maano a go nyaka ke ditsela tša go šomiša mareo a go nyaka go hwetša tshedimošo yeo e nyakegago go tšwago didirišwa tša go nyaka , bjalo ka dientšene tša go nyaka (Google), kataloke ya bokgobapuku le didatapeisi tša inthanete.


Go hwetša dipoelo tše di kaone tša go nyaka, go a nyakega gore o šomiše maano a go nyaka.

Tše di latelago ke tše dingwe tša maano ao a tsebegago a go nyaka ao a šomago go didirišwa tša go fapana tša go nyaka:

• Tatelano ya Boolean

• Parenthesis

• Go nyaka sekafoko

• Terankheišene

• Karata ya go bapala 

• Go nyaka lefapha