Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 2 TSEBO YA TSHEDIMOŠO

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanetše go šoma go ya le ka dirutwa, o thome ka Serutwa1.

KAROLO YE E TŠEA NAKO E KAE?

Diiri tše 4 (metsotso e 240)

Video: Koša ya Tsebo ya Tshedimošo

Bogela video ye ya tsebo ya tshedimošo
Mothopo: Viva la Library (Koša ya Tsebo ya Tshedimošo)

KGATO 1: TSEBO YA TSHEDIMOŠO

Mabokgoni a tsebo ya tshedimošo a ka thuša Neo:

1. Boloka nako: Go tseba gore Neo o nyaka eng go tla mo thuša go boloka nako ge a šogana le protšeke ya gagwe ya nyakišišo

Seswantšho ka: publicdomainpictures

Seswantšho ka  thebluediamondgallery.com

2. Hwetša methopo e me kaone: Neo o tla kgona go kgethologanya magareng ga tshedimošo ya  dirutegi le ya Google fela.
3. Hwetša meputso e me kaone: Go šomiša methopo ya go fapana ya boleng bja godimo e tla bontšha Profesa ya Noe gore o kwešiša sererwa seo a nyakišišago ka sona

 

Seswantšho ka  pixabay.com