Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 1 KE KA LEBAKA LA ENG RE RE TSEBO YA TSHEDIMOŠO?

Translation

1. ASAEMENTE YA PELE YA NEO

Neo o hweditše asaemente ya mathomo ya yunibesithi e bile o swanela ke go ngwala taodišo ya matlakala a mahlano ka ga sererwa seo se filwego.  Neo o tlile go fiwa maemo ka ga taodišo ya gagwe. Ka ge se e le asaemente ya gagwe ya mathomo, Neo o nyaka go kgahla mofahloši wa gagwe.

Neo o na le tsebonyana ya motheo ka ga sererwa sa gagwe e bile o wa tseba gore bokgobapuku bo ka mo thuša, eupša ga a tsebe gore a thome kae.

Seswantšho ka Phillip Martin 

 

3. KE KA LEBAKA LA ENG RE RE TSEBO YA TSHEDIMOŠO?

Ke ka lebaka la eng Neo a nyaka tsebo ya tshedimošo? Hwetša dikarabo ka gare ga video ye.

Hle ela hloko: Video ye e kgobokantšwe go šomišwa ditsopolwa go tšwa go diwebsaete tša go fapana go mabaka a dithuto fela e bile e ka se tšweletšwe gape ka tsela efe goba efe.

2. BOKGOBAPUKU BO KA DIRELA NEO ENG

  • Bokgobapuku bo aba tlhahlo go Neo le go baithuti ba bangwe go ba thuša gore ba kgone go šomiša le go kwešiša bokgobapuku, ba lemoge gore tshedimošo e gona ka di dibopego tša go fapana, ba tsebe nako ya ge tshedimošo e nyakega le go e hwetša, ba lekole boleng bja tshedimošo, le go šomiša tshedimošo ka maleba le ka semolao. 
  • Bokgobapuku bo na le bašomi ba profešenale bao ba nago le methopo le bokgoni bja go thuša Neo gore e be moithuti yo a nago le tsebo le bokgoni. 
  • Bokgobapuku bo na le methopo ka moka ya go thuša Neo mo leetong la gagwe la dithuto.  

Seswantšho ka ju.se images 

4. KE KA LEBAKA LA ENG NEO A NYAKA MABOKGONI A TSEBO YA TSHEDIMOŠO?

Ka go šomiša mabokgoni a tsebo ya tshedimošo, Neo o kgona go:

1. Šomiša tshedimošo ka semolao

Seswantšho ka publicdomainpictures

Seswantšho ka thebluediamondgallery.com

2. Šomiša tshedimošo go mabaka ao a fapanego
 
3. Gola e le modudi yo a feletšego

 

Seswantšho ka pixabay.com