Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 8. PLAGIARISM LE TOKELO YA GO NGWALA

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lekola letlakala le, o swanetše go šomana le dirutwa, o thoma ka Serutwa sa 1.

KAROLO YE E TŠEA NAKO YE KAE?

Diiri tše 5 (metsotso e 300)

KGATO 3: Video ya kutsodingwalwa

Lebelela video ye ya tlhalošo ya kutsodingwalwa.

Ditlwaetšo tša go hlaloša ka mantšu a mangwe

KGATO 1: Kutsodingwalwa

Seswantšho sa Blaugh.com - Fitz & Pirollo

Kutsodingwalwa ke fetiša mošomo wa ba bangwe bjalo ka wa gago e bile motho yo a ka bonwago molato wa tlolo e bjalo a ka sekišwa semolao. Ka tlaleletšo, gape e swana le go utswa ga thuto e bile ke taba e bohlokwa yeo e ka bago le ditlamorago tša go hlonama ka go tekolo ya asaemente.


Mafelelong a yuniti ye, Neo o swanetše go kgona go kwešiša gore dingwalwa tšeo di utswitšwego ke eng, le dingwalwa tšeo di sego tša sepedišwa gabotse.

Go bolela ka mathopo

Anglia Ruskin University. 2007. Using the Cochrane Library. [Leaflet]. August 2007 edition. Cambridge: [Anglia Ruskin University].

Publishers’ Association of South Africa. (2007). Copyright information guide. Available from: http://www.dalro.co.za/

KGATO 2: Tokelo ya Ngwallolo

Seswantšho ka Bookworm translations

Tokelo ya Ngwallolo ke tokelo ya go khopa. Ke sedirišwa sa semolao seo se abelago mohlami wa mošomo wa bokgabo goba dingwalwa, goba mošomo wo o sepedišago tshedimošo goba dikgopolo, tokelo ya go laola gore mošomo o šomišwe bjang. Ke tokelo ya thoto yeo e fiwago bangwadi goba bahlami ba ‘mošomo’, mohl. mešomo ya dingwalwa, mešomo ya bokgabo, mešomo ya mmino, dikgatišo tša medumo, difilimi le bogaši goba mananeo a dikhomphutha, go laola go kopa goba tšhomišompe ya mešomo ya bona (Publishers' Association of South Africa, 2007).


Mafelelong a Yuniti ye, Neo o swanetše go kwešiša tša semolao mabapi le tokelo ya ngwallolo.