Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 5. MAANO A DINYAKIŠIŠO

Translation

Ditaelo

               Ka morago ga go lebelela letlakala le, o swanetše go bala dirutwa, go thoma ka Serutwa sa 1. 

YUNITI YE E TŠEA NAKO E KAE?

Diiri 4 (metsotso e 240)

                                                

Peakanyo ya Dinyakišišo ya diasaemente tša thuto

  • Go fihlelela katlego ya dithuto Neo o swanetše go kgona go nagana ka tshekatsheko le go rarolla mathata. Ka mantšu a mangwe, go nyakega gore a sekaseke le go lekola direrwa/dirutwa le go hlama diphetho tša go kwagala tša go ithekga ka tshekatsheko ya gagwe le tekolo.
  • Ga bjale, se se ka ba boima ge a se na bokgoni bja go šomiša mabokgoni a go tseba tshedimošo.
  • Go ba motho yo a nago le bokgoni bja go tseba tshedimošo, Neo o tla kgona go šogana le serutwa goba sererwa sefe goba sefe.
  • Yuniti ye e ruta Neo gore a fihlelele bjang le go sekaseka mošomo wa asaemente, lekola le go sekaseka tshedimošo yeo e nyakegago gore o phethe mošomo wo o filwego ka katlego, le go gore o ka hlaloša bjang bothata bja tshedimošo le gore ke mabokgoni afe a go tseba tshedimošo a ka e šomišago ka nako ya tshepedišo ya go rarolla.