Skip to Main Content

Khoso ya go Bala le go Ngwala ya Tshedimošo: 7. DIRIŠA MAANO

Translation

Ditaelo

Ka morago ga go lekola letlakala le, o swanetše go šomana le dirutwa, o thoma ka Serutwa sa 1.

KAROLO YE E TŠEA NAKO YE KAE? 

Diiri tše 5 (Metsotso ye 300)

Diriša maano a nyakišišo le a go nyaka go asaemente

Seswantšho ka Study_Smart

Ge Neo a šetše a atlegile go dira dikakanyo le go thala mmepe wa hlogo ya nyakišišo ya gagwe, a šomišitše le maano a maleba a go senka go humana tshedimošo ya go sepelelana le hlogo ya nyakišišo, o swanetše go kgona go diriša tshedimošo ye gabotse. Ka mantšu a mangwe, o swanetše go kgoboketša le go beakanya tshedimošo ka tsela yeo a ka e hlagišago ka tsela ya go kwešišega le go sekaseka tshedimošo ye go ya le ka khraetheriya ye itšego.

Ka morago ga go fetša karolo ye, Neo o tlo kgona go diriša maano a nyakišišo le maano a go nyaka a maleba go sererwa sa gagwe ka go asaemente ya gagwe.