Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 6: Amaqiniso nemibono

Translation

ISINYATHELO 1: Ukuqhathanisa iqiniso nemibono

Iqiniso lingabhekwa futhi lisekelwe ngobufakazi. Isibonelo ngonyaka ka-2010 u-Lionel Messi waqanjwa igama elithi umdlalibhola we-Fifa wonyaka. Leli qiniso lingaqinisekiswa ngokuthi kubhekwe amarekhodi e-FIFA.

  • Iqiniso lisetshenziswa kakhulu uma kwenziwa ucwaningo. Isibonelo, ukubalwa kwabantu ucwaningo lwabantu olwenziwa nguhulumeni lapho iqiniso lisetshenziswa khona. Leli qiniso lingasetshenziswa imininingwane eqoqwe ngesikhathi kubalwa abantu. Isibonelo, ngokwezibalo zikazwelonke zikaHulumeni waseNingizimu Afrika, ka-2010 cishe umuntu oyedwa kwabahlanu eNingizimu Afrika wayenemoto.

Umbono ususelwa ezinkolelweni noma kwimibono yomuntu futhi awususelwa ebufakazini obunokuqinisekiswa. Ngokwesibonelo. Yize u-Lionel Messi aqokwa ukuba ngumdlali webhola we-FIFA wonyaka, u-Wayne Rooney bekufanele aqokwe njengomdlali ovelele kunabo bonke ebholeni njengoba esengumdlali ongcono kuno-Lionel Messi. 

ISINYATHELO 2: Umehluko phakathi kweqiniso nemibino

 


Imicibisholo yokucinga